Bibliografia

I. Publikacje Adama Stanowskiego

1945

1. O nowego człowieka. [St. kryptonim autora], „Głos z Kąta" mps powielany, wyd. słuchaczy Pedagogium w Oliwie] nr 1, 27.10. 1945 r.

2. Filomaci - Filareci - Promieniści. [St.]. „Głos z Kąta" 1945 nr 2.

3. Latarnia we Władysławowie. [St.] „Głos z Kąta" 1945 nr 2.

1957

4. Co to znaczy krzewić kulturę? „Tygodnik Powszechny" 1957 nr 11(426).

1958

5. Dziecko - wychowanie - sztuka. „Teatr Lalek" 1958 nr 3 s. 6-10.

6. Egzystencjalizm. „Znak" 1958 nr 6 (48) s. 684-699.

7. Z ostatniej chwili. W: KUL w oczach wychowanków. Lublin 1958 s. 181-189.

8. Uroczystości 40-lecia KUL-u. „Zeszyty Naukowe KUL" 1:1958 nr 4 s. 83-86.

9. Środowisko filozoficzne KUL i filozofia chrześcijańska. „Więź" 1:1958 nr 5 s. 21-30.

10. Zżycia i działalności młodzieży akademickiej. ZN KUL 1:1958 nr 1 s. 118 126.

11. Wstęp do dialogu z „polskim egzystnecjalizmem". [Współautor: Juliusz Eska]. „Więź" 1:1958 nr 1 s. 26-38.

1959

12. II Tydzień Filozoficzny KUL. [Współaut.: Grażyna Rosińska]. „Więź" 2:1959 nr 3(11) s. 107-112.

13. Postawy i światopoglądy - [głos w dyskusji] w panelu biorą udział czołowi publicyści z marksistowskich i katolickich czasopism. „Przegląd Kulturalny" 10:1959 nr 1 s. 3.

1960

14. Warszawskie spotkania filozoficzne [panel], „Znak" 12:1960 nr 11(76) s. 911 920.

15. Intelektualizm a wiara ludzi prostych. „Tygodnik Powszechny" 1960 nr 42(612) s. 1-2.

16. O filozofii katolickiej [głos w dyskusji], „Znak" 1960 nr 11(77) s. 1412-1416.

1961

17. To następne [dotyczy następnego dziecka w rodzinie], „Tygodnik Powszechny" 15:1963 nr 19(641).

1962

18. O wychowanie całego człowieka. [Rec.] O. J. Woroniecki. Wychowanie człowieka. Pisma wybrane. Kraków 1961. „tygodnik Powszechny” 5: 1962 nr 10 (695)

1963

19. Czego Sobór oczekuje od nas? „Tygodnik Powszechny" 6:1963 nr 15(742).

20. Obrona Katona czyli o prawie i potrzebie pisania moralitetu. [Rec.] J. Bocheński Bose Juliusz. Warszawa 1961. „Więź" 6:1963 nr 2(58) s. 33-37.

21. Zespoły Festiwalu Puławskiego. [Współaut.: Alina Stanowska]. „Teatr Lalek" nr 23 s. 30-31.

1964

22. Czym jest autentyczność? (Próba dalszej analizy). „Więź" 7:1964 nr 78 s. 72, 77.

23. Nowe zadania. [Współaut.: Wilkanowicz Stefan], „Znak" 16:1964 nr 7-8(121-122- s. 769-780.

1965

24. Diecezje i parafie polskie XIX i XX wieku. „Znak" 17:1965 nr 11-12(137-13* s. 1610-1652 (wznowienie - 1969 г.).

25. Jaka jest współczesna religijność polska? ZN KUL 8:1965 nr 3(31) s. 89-93.

26. Społeczno-wychowawcze konsekwencje niektórych sposobów uprawiania etyki. „Znak" 17:1965 nr 9(135) s. 1090-1101.

1966

27. Moralność jako wskaźnik religijności. „Roczniki Filozoficzne KUL" 14:1966 z. 2 s. 99-114.

1967

28. Ilustracja wydarzeń czy analiza procesów. Uwagi o zastosowaniu metody socjologie:sł w badaniach historycznych. „Znak" 19:1967 nr 9(159) s. 1177-1184.

29. O potrzebie prawdziwego dialogu między wierzącymi. „Więź" 9:1967 nr 11-12 (115- 116) s. 67-75.

30. Próba integracji nauk społecznych na gruncie teorii. [Rec.] A. Malewski. O zastosoniach teorii zachowania. Warszawa 1964. „Sprawozdania z czynności Towarzystwa Naukowego KUL" 1967 nr 15 s. 24-27.

1969

31.0 miłości dyskusyjnie. [Współaut.: A. Grzegorczyk]. „Student" 3:1969 nr 3(17) s. 18.

32. Dioceses et paroiśses de Pologne au XIX et XX" siecles. W: Le Millenaire du cathoi.- cisme en Pologne. Lublin 1969 s. 125-136.

33. Helena Radlińska. „Znak" 21:1969 nr 184(10) s. 1333-1340.

34. Spis wykładowców 1918-1939. W: Księga Jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w 50. rocznicę istnienia uczelni. Lublin 196- s. 105-108.

35. Wtórna analiza materiałów socjologicznych metodą porównywania jednostek terytorialnych. [Rec.] A. Pawełczyńska. Dynamika przemian kulturowych na wsi. Warszawa 196c ZN KUL 12:1969 nr 1-45 s. 75-77.

36. Diecezje i parafie polskie XIX i XX wieku. W: Księga Tysiąclecia Katolicyzmu w Polsce. Cz. 1. Lublin 1969 s. 117-129.

37. Życie akademickie w latach 1944-1968. [Współaut.: Adam Chruszczewski], W: Księga Jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jw. s. 335-355.

1970

38. L analyse secondaire des matćriaux sociologiques par la methode de comparaison des unites territoriales. „Archives de Sociologie des Religions" 29:1970 s. 93-96.

39. Jak nie być chrześcijańskim sobkiem? „Znak" 22:1970 nr 9(195) s. 1203-1208.

40. Metodologia historii i historia najnowszego uprzemysłowienia ziem polskich. X Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Lublinie, 9-13 września 1969. „Znak" 22:1979 nr 5(191) s. 645-650.

41. Zastosowanie metod ankietowych w badaniach nauczycielskich. „Ruch Nauczycielski" 1970 nr 3 s. 192-200.

1971

42. Chrześcijaństwo a integracja społeczna. „Studia i dokumenty" 2:1971 s. 48-60.

43. [Głos w dyskusji]. W: Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie. T. 4. Sekcja 8 - Metodologia historii. Warszawa 1971 s. 349-353.

44. Fenomen religijny. „Więź" 14:1971 nr 7-8(159-160) s. 60-72.

45. Postulaty behawioralnego empiryzmu terminologicznego. W: Metodologiczne problemy teorii socjologicznych. Red. Stefan Nowak. Warszawa 1971 s. 119-134.

46. Postulates ofbehavioural terminological empiricism. „Quality and Quantit" 5:1971 nr 2 s. 297-310. Odbitka - Bologna 1971.

47. 80 lat po „Rerum novarum". „Więź" 13:1971 nr 9 s. 33-38.

1973

48. Sieć parafialna w wielkich miastach Polski w latach 1934-1970. „Zeszyty Naukowe KUL" 16:1973 nr 34 s. 101-108.

49. Social Activitv in New Housing Estates. „The Polish Sociological Bulletin. Semi-Annual of the Polish Sociological Association" 1973 nr 1-2 (27-28) s. 105-107.

50. Potrzeby mieszkańców nowych osiedli a funkcje placówki kulturalnej. W: Rola i funkcja placówki kulturalnej w osiedlu mieszkaniowym. Warszawa 1973 s. 14-25.

51. Analfabetyzm. W: Encyklopedia Katolicka. Т. 1. Lublin 1973, przedr. 1985, kol. 481-482.

52. Anty klerykalizm. W: Encyklopedia Katolicka, jw. kol. 715- 716.

53. Ankietowe badania religijności. W: Encyklopedia Katolicka, jw. kol. 620-623.

1974

54. Działalność naukowa, wydawnicza i popularyzatorska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przed powstaniem Towarzystwa Naukowego KUL 1918-1934. „Summarium" 1973 nr 2(22/2) s. 41^19. Materiały z Sesji Jubileuszowej 40-lecia Towarzystwa Naukowego KUL, 16 maja 1974 r.

55. Osoba a wspólnota w aspekcie socjologicznym. „Studia Theologica Varsaviensia" 1:1974 s. 243-248.

56. Formy działalności żeńskich zgromadzeń zakonnych. W: Metody i źródła do badań historii społecznej XIX i XX w. Lublin 1975 s. 217-223.

57. Zbieranie relacji (na przykładzie żeńskich zgromadzeń). W: Metody i źródła do badań historii społecznej XIX i XX w., jw. s. 91-98.

58. Ruchy odrodzenia religijnego inteligencji polskiej w XX wieku. Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego KUL. „Summarium" 1975 nr 4 s. 225-234.

1976

59. Z problemów metodologii nauk społecznych. ZN KUL 19:1976 nr 2(74) s. 52-59.

60. [Rec.] Szczepański J. Rzecz o nauczycielach w wychowującym społeczeństwie socjalistycznym. Warszawa 1975. „Biuletyn WDK w Lublinie" 5:1976 nr 1-2 s. 33.

61. Metoda badań. [Współaut.: Jan Turowski]. W: Nowe osiedla mieszkaniowe. Ludność - środowisko mieszkaniowe - życie społeczne. Warszawa 1976 s. 28-33.

62. Aktywność społeczna. [Współaut.: Jan Turowski]. W: Nowe osiedla mieszkaniowe, jw. s. 141-173.

63. Problematyka badań nowych jednostek mieszkaniowych Lublina. [Współaut.: Jan Turowski], W: Nowe osiedla mieszkaniowe, jw. s. 17 22.

64. Teolog świecki - szansą Kościoła. Wypowiedź w ramach sesji redakc. „Zeszytów Naukowych" na konferencji prasowej z okazji inauguracji roku akademickiego 1976/77. „Słowo Powszechne" 20.11.1976 r.

65. Wspólnota rodzinna jakiej pragniemy. [Konferencja prasowa, jw.]. „Słowo Powszechne" 27.11.1976 г.

66. Biblioteka Uniwersytetu Lubelskiego [Seria wydawnicza]. Encyklopedia Katolicka. T. 2. Lublin 1976, przedr. 1985, kol. 495 496.

1977

67. Miłość odważna i wymagająca. Dzieło matki Elżbiety Czackiej jako czynnik odrodzenia religijnego. „Więź" 19:1977 nr 1 s. 3-12.

68. Praca i rozwój człowieka. (Teologia pracy wobec nowych problemów). „W drodze 5:1977 nr 7(47) s. 28-38.

1978

69. Chrześcijanie wobec praw człowieka. Dyskusja panelowa w KIK-u w Warszawie. „Spotkania" 1978 nr 3-4 s. 14-17.

70. Das Pfarrennetz in den Grosstadten Polens in den Jahren 1945-1970. ZN KUL 21:1978, zeszyt specjalny, s. 82-87.

71. Struktur des Stadtraumes und die Sozialstrukturen der Stadt. Materiały III Polsko-Austriackiego Sympozjum Socjologicznego. Linz listopad 1978 (mps powielany).

72. Radość, nadzieja, zobowiązanie. „Więź" 21:1978 nr 11 s. 21-24; zob. przedruk w: Papież i my. Biblioteka „Więzi". T. 46. Warszawa 1981.

73. Punkt widzenia pedagogiki społecznej w praktyce polityki społecznej. „Człowiek w pracy i w osiedlu. Biuletyn TWPP" 17: 1978 nr 1(71) s. 26-30.

1979

74. Człowiek. Społeczna struktura i funkcja. W: Encyklopedia Katolicka. T. 3. Lublin 1979, przedr. 1985, kol. 901,905.

75. Uwagi do uwag A. Grzegorczyka (dyskusja o książce A. Michnika Kościół, lewica, dialog). „Spotkania" 1979 nr 6 s. 112-115.

76. Dehumanizacja. W: Encyklopedia Katolicka, jw. kol. 1099-1101.

77. O wizycie Papieża - obserwacje, przeżycia, refleksje. „Więź" 1979 nr 7-8; zob. przedruk w: Papież i my. Biblioteka „Więzi". T. 46. Warszawa 1981.

78. Polacy wobec wyboru Papieża Badania ankietowe. [Wprowadzenie i analiza wypowiedzi Polaków na temat wyboru Papieża], ZN KUL 1979 nr 1-3 (85-87) s. 179-180.

79. Oczekiwania związane z pontyfikatem Jana Pawła II (fragment badań psychologiczno- -socjologicznych w środowisku lubelskim). [Wspólaut.: Adam Biela, Zdzisław Chlewiński], ZN KUL, jw. s. 208-216.

1980

80. Lata wojny i okupacji (1939-1945). [Wspólaut.: Lidia Miillerowa]. W: Chrześcijaństwo w P.olsce. Lublin 1980 s. 297-321.

81. Gli anni delia guerra e deli ocupazione (1939-1945). W: Storia di Cristianesimo in Polonia. Bologna 1980 s. 443 -471.

1981

82. Radość, nadzieja, zobowiązanie. W: Papież i my. Biblioteka „Więzi". T. 46. Warszawa1981 s. 20-24.

83. O wizycie Papieża - obserwacje, przeiycia, refleksje. W: Papież i my, jw. s. 347-351.

84. „Solidarność Rodzin " - w świetle zasad pedagogiki społecznej. W: Ruch „Solidarność Rodzin" Biblioteczka „Solidarności Rodzin". Lublin 1981 s. 10 12; wznów. 1990 r.

85. O przyrzeczeniu harcerskim. „Zawiszak" 2:1981 nr 12 s. 3, 5 (gawęda na podstawie zapisu magnetofonowego).

86. O potrzebie i możliwościach współpracy ,, Solidarności Rodzin " i Niezależnego Ruchu Harcerskiego. [Wspólaut.: Krzysztof Stanowski]. Biblioteczka „Solidarności Rodzin". Lublin 1981 s. 20-21.

87. Rzeczywistość, która kształtowała duchowy profil współczesnej inteligencji polskiej. „W drodze" 9:1981 nr 11-12(100) s. 190-194, 205-206 (wypowiedzi w ramach sesji redakcyjnej 10-11.12.1975 r. z okazji 30. rocznicy działalności dominikanów w Poznaniu).

88. Przebaczamy i o przebaczenie prosimy...[w sprawie listu do biskupów niemieckich - w związku ze śmiercią kard. Stefana Wyszyńskiego]. Biuletyn Informacyjny Regionu Środkowowschodniego NSSZ „Solidarność" nr 30, 1.06.1981 r.

89. Sens tragedii (o zamachu na Jana Pawła II). Biuletyn Informacyjny Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność" nr 29, 25.05.1981 s. 1-2.

90. Uniwersytet Ludowy i młode pokolenie chłopów. Lublin 1981.

91. Razem czy osobno. Perspektywy niezależnego i autentycznego ruchu harcerskiego po VII zjeździe ZHP. Próba ekspertyzy. „Bratnie słowo. Pismo Kręgu Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego" 1981 nr 5 s. 1-3.

92. Lubelski lipiec - geneza, mechanizmy, następstwa. „Miesiące" 1:1981 nr 1 s. 93-107.

1982

93. Być nauczycielem, [ps. Aleksander Orsza]. „Miesięcznik. Opinie - komentarze - analizy" nr 1, maj 1982, s. 13-14.

94. Testament wielkiego prymasa, [krypt. J.K.]. „Miesięcznik" jw. nr 2, czerwiec-lipiec 1980, s. 1-2.

95. Walka bez przemocy, [krypt. ert.]. „Miesięcznik" jw. nr 5, listopad 1982, s. 27-28.

1983

96. Wychowanie do aktywnej odpowiedzialnej miłości. W: Ku cywilizacji miłości. Sympozjum społecznej nauki Kościoła. Tyniec 15-17 XII 1983. Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie" pod patronatem x. Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski.

97. Dysfunkcja. W: Encyklopedia Katolicka. T. 4. Lublin 1983, przedr. 1985, kol. 438 439.

98. Dystans społeczny. W: Encyklopedia Katolicka, jw. kol. 452^4-53.

1984

99. Doniosła rocznica 55-lecia reskryptów Świętej Kongregacji Soboru w sprawie pra-. robotników do niezależnych związków zawodowych. „Przegląd Katolicki" 72:1984 nr 11.

100. Privatheit und Offentlichkeit ais Typen der Lebens. Sympozjum socjologiczne polsko- -austriackie, Linz Krensmunster 24.09.1984.

101. Religijne wychowanie. „Obecność" 1984 nr 3 s. 52 56.

1985

102. Ojczyzna - nauka - cnota. Od filomatów do harcerstwa. „Zeszyty Bratniego Słowa" 1985 z. 1 s. 21-32.

103. Teologia narodu Jana Pawła II. W: W kręgu nauczania Jana Pawła II. Warszawa 1985 s. 14-22. Studium kultury chrześcijańskiej. Kościół Św. Trójcy w Warszawie.

104. Les mouvements de jeunesse d'inspiration chretienne en Pologne au XX sfecie. [Współaut.: Teresa Podgórska]. Paris 1985 s. 161-163.

105. Wprowadzenie do zagadnień samokształcenia. „Znak" 37:1985 nr 5(366) s. 74-80.

1986

106. Czym jest „non violance". „Spotkania" 1986 nr 31 s. 164-172.

107. Kościół i katolicyzm polski po drugiej wojnie światowej. Rys historyczny. „Widnokrąg Fryburg 1986 nr 3-4 s. 19 -25. Referat wygłoszony na Międzynarodowym Sympozjum nt. „Chrześcijańskie dziedzictwo kultury europejskiej w świadomości współczesnych" zorganizowanym przez Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie 21 — 23.04.1986 r.

108. Sodalis Marianus. [Red.] [artykuł nie sygnowany przez autora]. W: Tomasz Rostworowski TJ. Zaraz po wojnie - wspomnienia duszpasterza (1945-1956). Paryż 1986 s. 9-13.

109. La chiesa e il cattolicesimo polacco dopo la seconda guerra mondiale. „II Regno. Attualita, guindicinale di attualita e documenti" 31:1986 nr 557 s. 450^52.

1987

110. La chiesa e il cattolicesimo polacco dopo la seconda guerra mondiale. „Centro Russia Cristiana. LAltra Europa" 12:1987 s. 64-71.

111. Człowiek wobec Boga i wobec drugiego człowieka. [Głos w dyskusji]. W: Gdzie jesteś, Adamie. Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości. Lublin 1987 s. 61-62.

112. Chrześcijaństwo a wyzwolenie człowieka. [Głos w dyskusji]. W: Problem wyzwolenia człowieka. Rzym 1987 s. 307-311.

113. Dokumenty nauki społecznej Kościoła. [Współredakcja całości, współredakcja indeksów, nota o indeksach], T. 1-2. Rzym-Lublin 1987.

114. Posoborowa odnowa Kościoła w Polsce. [Udział w dyskusji], „Studia Theologica Var- saviensia" 25:1987 nr 2 s. 305-306, 317-318.

115. Posoborowe zmiany w świadomości religijnej w Polsce, jw. s. 226-238.

116. Zagrożenia tożsamości człowieka. Próba diagnozy. W: Gdzie jesteś, Adamie, jw. s. 45-55.

117. Marksizm a wyzwolenie człowieka. [Głos w dyskusji]. W: Problem wyzwolenia człowieka. Rzym 1987 s. 169-171.

118. Liberalistyczne teorie zniewolenia człowieka i koncepcje jego wyzwolenia. Próbv rekonstrukcji. W: Problem wyzwolenia człowieka, ум. s. 198 -203.

119. Razem czy osobno? Perspektywy niezależnego i autentycznego ruchu harcerskiego po VII Zjeździe ZHP. W: Wierność czy trwanie - dylematy harcerstwa lat 80-tych. Wybór i redakcja Andrzej Pomian [Krzysztof Stanowski], Zeszyty Edukacji Narodowej. Propozycje i perswazje Wielkiej Gry. Wózek 2 września 1988 r. s. 14-18.

120. Socjografia a ewangelizacja. W: Ewangelizacja wg planu Ad Christum Redemptorem. „Światło-Życie" 1988 s. 18-27.

121. Zasady i wskazania metodyczne do rejonizacji. W: Ewangelizacja wg planu Ad Christum Redemptorem, jw. s. 27-32.

122. Fragmenty przemówienia na wiecu 11.11.1988 r. z okazji 70. rocznicy odzyskania niepodległości. Biuletyn informacyjny studentów KUL „BIS" 1:1988 nr 31.

1989

123. Lubelski „okrągły stół". [Głos w debacie], „Sztandar Ludu" 55:1989 nr 151.

124. Jestem senatorem Ziemi Lubelskiej... W: Senat o samorządzie terytorialnym. [Głos w debacie], „Rada Narodowa" 2 sierpnia 1989 s. 6.

125. Samorząd terytorialny. Konin-Fajsławice. Wybór materiałów z konferencji o tematyce samorządowej. Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność". Fundacja na rzecz rozwoju demokracji lokalnej. Warszawa 1989 s. 6-7 oraz Wprowadzenie s. 1-2.

126. Samorząd w świadomości społecznej Polaków (wystąpienie na posiedzeniu Senatu 29. 07.1989). Biuletyn Komisji Samorządu Terytorialnego Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność" nr 3, październik 1989 r.

127. Bić się o szkołę - z senatorem Adamem Stanowskim rozmawia E. Misiak. „Ład" 7:1989 nr 43/254.

128. Zadecyduje nasza determinacja i rozsądek władz. Wywiad z kandydatem do Senatu A. Stanowskim prowadzi A. Niewczas. Informator Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" Węzła PKP Lublin, 1.06.1989.

129. Konspiracyjną Sodalicję Mariańską wspomina Adam Stanowski. „Nawa. Pismo Młodych Katolików" 1989 nr 5-6 s. 1,6-7, 9.

130. Współrządzić i nie kłamać. Przedwyborczy panel „Relacji". „Relacje. Tygodnik Wschodni" 1989 nr 19 s. 1, 3, 14 (wypowiedzi w ramach panelu).

131. Nie ma pytania czy współdziałać w parlamencie, jest pytanie w jakiej formie to robie Z dr. Adamem Stanowskim, senatorem elektem z woj. lubelskiego, rozmawiają Sławomir Nadłonek i Tomasz Orłowski. „Sztandar Ludu" 1989 nr 143 z 21.05.1989 s. 4-5.

132. Jestem rzecznikiem linii Wałęsy. Z senatorem elektem dr. Adamem Stanowskim rozmawia Wojciech Klusek. „Kurier Lubelski" 1989 nr 119 s. 1-2.

1990

133. Społeczne struktury grzechu. „Ethos" 3:1990 nr 3/4 (11/12) s. 187-193.

134. Z tradycji odrodzenia. „Niva et Vetera" nr 1-2(12 13) 1990.

135. Siła nadziei. Rozmowa z doktorem Adamem Stanowskim z KUL (z roku 1983, skonfiskowana przez cenzurę). „Gwiazda Morza" nr 2(162) z 28.01^1.02.1990 s. 6-8.

136. ,,Solidarność Rodzin" w świetle zasad pedagogiki społecznej. W: Ruch ,,Solidarności Rodzin'. Wyd. 2. Lublin 1990 s. 20-21.

137. Wziąć odpowiedzialność. Rozmowa z Adamem Stanowskim, senatorem, wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. „San" 1990 nr 1 s. 1 i 6, nr 2 s. 6.

138. Walka bez przemocy. „Gazeta Wyborcza. Gazeta w Lublinie" nr 211(256) 14.12.1991 [przedruk z 1982 г.].

139. ..Piszę te słowa w najtragiczniejsze... " „Gazeta Wyborcza. Gazeta w Lublinie" (rękopis z 16.12.1981 r. w sprawie wprowadzenia stanu wojennego).

140. Demokracja - obywatelskość - krytyczna postawa wobec władzy. W: Wartości w kulturze polskiej. Red. L. Dyczewski. Lublin 1993 s. 201-107.

141. Droga Krzyżowa. 1982. Lublin 1993.

142. Droga Krzyżowa. W: Jerzy Józef Kopeć OR Droga Krzyżowa. Duchowość nabożeństwa i antologia współczesnych tekstów polskich. Niepokalanów 1994 s. 155-160.


II. Wystąpienia Adama Stanowskiego w Senacie PRL

1. W sprawie: zasad pracy komisji senackich, samorządu terytorialnego, systemu parlamentarnego oraz szybkiego podjęcia prac nad nową konstytucją. Senat PRL I Kadencji. Sprawozdanie stenograficzne z 2. posiedzenia Senatu z dnia 5.07.1989 r. Warszawa s. 48.

2. W sprawie samorządu terytorialnego i stworzenia odpowiedniego systemu kształcenia działaczy ruchu samorządowego. Senat PRL I Kadencji. Sprawozdanie stenograficzne z 3. posiedzenia Senatu w dniach 28, 29, 31 lipca i 1 sierpnia 1989 r. Warszawa s. 51-53.

3. W sprawie zmian zakresu działalności centralnych organów administracji państwowej. Senat PRL I Kadencji. Sprawozdanie stenograficzne z 13. posiedzenia Senatu z dnia 1.12.1989 r. Warszawa s. 10-11.

4. W sprawie: uregulowania uprawnień kombatantów i ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego; zniesienia uprawnień ZBoWiD-u do wnioskowania, przyznawania i decydowania o uprawnieniach kombatanckich; natychmiastowego przejęcia i zabezpieczenia niszczonych akt wagi państwowej; potrzeby rewizji i uchylenia przez państwo wydanych wyroków i „rehabilitacja" ludzi skazanych. Senat PRL I Kadencji. Sprawozdanie z 13. po siedzenia Senatu z dnia 1.12.1989 r. Warszawa s. 43-44.

5. W sprawie stanu i kierunku zmian systemu edukacji narodowej. Senat PRL I Kadencji. Sprawozdanie z 14. posiedzenia Senatu z dnia 8.12.1989 r. Warszawa s. 78-81

Comments